ZASADY OCHRONY DANYCH

1. Uwagi ogólne

Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych prosimy o zapoznanie się z naszymi zasadami ochrony danych znajdującymi się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w punkcie „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym” w niniejszych zasadach ochrony danych.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Po pierwsze, Twoje dane są gromadzone wtedy, kiedy je nam przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym.

Po drugie, dane są gromadzone automatycznie lub za Twoją zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Twojej wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W pewnych okolicznościach masz również prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W przypadku dalszych pytań związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami.

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin i przeglądania tej strony internetowej Twoje zachowanie może być analizowane do celów statystycznych. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w polityce prywatności.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingodawcę). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Korzystamy z usług hostingodawcy w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzać Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie usług, i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Nasz hostingodawca:

Alfahosting GmbH
Ankerstraße 3b
06108 Halle (Saale)
Dyrektorzy zarządzający: Daniel Hagemeier, Ralph Cammerrath

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Zasady ochrony danych

Operatorzy tych stron internetowych bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszymi zasadami ochrony danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsze zasady ochrony danych wyjaśniają, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Stiller Karosseriebau und Fahrzeuglackierung
mgr inż. Patrick Stiller
Sessendrupweg 70
D-48161 Münster-Nienberge

Telefon: +49 (0) 2533 4841
E-mail: info@stiller-karosserie.de

Podmiot odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostają u nas do momentu ustania celu ich przetwarzania. Jeśli złożysz uzasadnione żądanie usunięcia danych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, dane te zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy powody te przestaną obowiązywać.

Informacja dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających swoją siedzibę w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w krajach tych nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że urzędy amerykańskie (np. służby wywiadowcze) w celu monitorowania przetwarzają, analizują i trwale zapisują Twoje dane znajdujące się na serwerach amerykańskich. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych masz w każdej chwili prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Twoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań związanych z ochroną danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz się w każdej chwili z nami skontaktować. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy dokonać zrównoważenia Twoich i naszych interesów. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych pików cookie. Cookie są małymi plikami tekstowymi i nie powodują żadnych szkód w Twoim urządzeniu końcowym. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Stałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym, gdy wchodzisz na naszą stronę (Third-Party-Cookies). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka na zakupy), lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś mógł być informowany o zapisaniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz pliki cookie, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym oddzielnie w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Zgoda na korzystanie z plików cookie Borlabs

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię Consent Borlabs Cookie w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce lub na stosowanie określonych technologii oraz udokumentowania tego zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, D-22305 Hamburg (zwana dalej „Borlabs”).

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik cookie Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez Ciebie zgody lub ich wycofanie. Dane te nie są udostępniane dostawcy plików cookie Borlabs.

Zgromadzone dane będą przechowywane tak długo, aż zażądasz od nas ich usunięcia lub do momentu, gdy sam usuniesz plik cookie Borlabs, lub gdy ustanie cel przechowywania tych danych. Obowiązkowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć na stronie https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Technologia Consent Borlabs Cookie jest wykorzystywana do uzyskania wymaganej prawem zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji czynności przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczne przetwarzanie kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli jej udzieliłeś.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Zapytania drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji czynności przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, jakim jest skuteczne przetwarzanie kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli jej udzieliłeś.

Dane przesłane przez Ciebie do nas za pomocą formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Komunikacja za pomocą komunikatora WhatsApp

Do komunikacji z naszymi klientami i innymi stronami trzecimi używamy między innymi komunikatora internetowego WhatsApp. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Komunikacja odbywa się za pomocą szyfrowania end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym stronom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. WhatsApp uzyskuje jednak dostęp do metadanych, które są generowane w trakcie procesu komunikacji (np. nadawca, odbiorca i czas). Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że zgodnie z własnym oświadczeniem, WhatsApp dzieli się danymi osobowymi swoich użytkowników z firmą macierzystą Facebook, która ma siedzibę w USA. Dalsze szczegóły dotyczące przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności WhatsApp pod adresem: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

Używamy komunikatora WhatsApp na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby jak najszybciej i jak najskuteczniej komunikować się z klientami, interesantami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody; może ona zostać w każdej chwili wycofana ze skutkiem na przyszłość.

Treści komunikacyjne wymieniane między sobą i na WhatsApp pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Używamy WhatsApp w wariancie „WhatsApp Business”.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. W ten sposób operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być zebrane przez Google w profilu przypisanym do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Ponadto Google Analytics może rejestrować m.in. ruchy myszy i przewijania oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu uzupełnienia zgromadzonych zbiorów danych oraz wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowań (np. pliki cookie lub cyfrowy odcisk palca). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analizy odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Twój adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkownika, można znaleźć w zasadach ochrony danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji „charakterystyki demograficznej” Google Analytics w celu wyświetlania odwiedzającym stronę odpowiednich reklam w ramach sieci reklamowej Google. Pozwala to na generowanie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google opartej na zainteresowaniach oraz z danych o odwiedzających, pochodzących od podmiotów trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub można ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak przedstawiono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android), zostaną zanonimizowane lub usunięte po 2 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

Google Ads

Operator strony internetowej korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych innych firm, gdy użytkownik wprowadzi określone hasła do wyszukiwarki Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto na podstawie dostępnych w Google danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) mogą być odtwarzane reklamy ukierunkowane (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, analizując na przykład, jakie hasła wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Wykorzystanie Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa używa funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Śledzenie konwersji Google umożliwia Google i nam rozpoznanie, czy użytkownik wykonał określone działania. Na przykład możemy sprawdzić, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były szczególnie często oglądane lub kupowane. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji. Poznajemy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli w nasze reklamy oraz to, jakie działania podjęli. Nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy zidentyfikować użytkownika. Sam serwis Google wykorzystuje do identyfikacji pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania.

Korzystanie z funkcji śledzenia konwersji Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji przez Google można znaleźć w zasadach ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Piksel Facebooka

Ta strona używa piksela akcji Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak zgodnie z twierdzeniem Facebooka zgromadzone dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę oferenta poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku w celach statystycznych i badań rynkowych oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zgromadzone dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie umożliwiają wyciągnięcia żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby umożliwić połączenie z danym profilem użytkownika i aby Facebook mógł wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityka wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może wyświetlać reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Jako operator strony nie mamy wpływu na takie wykorzystanie danych.

Korzystanie z piksela Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na zapisywanie plików cookie), przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://pl-pl.facebook.com/help/566994660333381.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanych tutaj narzędzi gromadzone są dane osobowe i przekazywane do Facebooka, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook, które ma miejsce po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Obowiązki, które spoczywają na nas wspólnie, zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazywanie informacji dotyczących ochrony danych podczas korzystania z narzędzia Facebooka oraz za bezpieczną pod względem ochrony danych implementacją narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiada Facebook. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądanie informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych na Facebooku bezpośrednio u Facebooka. Jeśli dochodzisz u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich Facebookowi.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć oparte na użytkowaniu reklamy Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Wtyczki i narzędzia

Google Web Fonts (hosting lokalny)

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie dochodzi do połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq i w zasadach ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Mapy Google

Ta strona korzysta z serwisu mapowego Mapy Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby móc korzystać z funkcji Mapy Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Te informacje są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online oraz ułatwienie lokalizacji miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili wycofana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkowników można znaleźć w zasadach ochrony danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.